Razvoj aplikacije za evalvacijo učnih ciljev in podciljev

Za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo razvili spletno aplikacijo za evalvacijo učnih ciljev in podciljev.

 

Naročnik:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Opis projekta:

S postopkom evalvacije učnih ciljev in podciljev Center za kakovost Ekonomske fakultete v Ljubljani meri stopnjo doseganja v učnem načrtu zastavljenih ciljev in podciljev. Vsak vodja študijske smeri določi učne cilje in podcilje v učnem načrtu, nato določi kategorije in kriterije za merjenje in določi naključni vzorec ustreznih študentov, ki lahko sodelujejo v merjenju. Evalvatorji študente izbrane v vzorec na podlagi določenih kriterijev ocenijo za pisna in ustna preverjanja ter seminarske in diplomske naloge. Po zaključenem ocenjevanju aplikacija opravi analizo (zbere in izračuna statistične podatke), ki predstavlja povratno informacijo fakulteti in ji s tem omogoča prihodnje izboljšave.

Do aplikacije dostopa več tipov uporabnikov: administratorji določajo učne cilje in podcilje, kategorije ter določajo vzorce, evalvatorji ocenjujejo študente, profesorji in vodje študijskih smeri podajajo komentarje na dosežene rezultate zbrane v analizi.

Gre za spletno aplikacijo, ki je dostopna preko intraneta Ekonomske fakultete.

Naročnik je pred to rešitvijo podatke zbiral na papirju in jih nato za potrebe analize vnašal v excel tabele.

 

Uporabljene tehnologije in orodja:

- .NET 4.0
- ASP .NET MVC 3, Entity Framework 4.1
- XHTML 1.0, CSS 2, CSS 3, javascript + jQuery 1.6.1
- MS SQL Server